Den gamle Ordbog

Politikens Danskordbog, år 2000
- Brevkort subst. –et, -ne.
  1. et postkort uden billedside med fortrykt frimærke
- Postkort, subst. –et, -ene.
  1. et kort med et billede el.lign. på den side til åben forsendelse uden konvolut
     
Fra de gamle udgaver af ordbog over det danske sprog
Brev-kort, et(indført 1871; post.) kort, der sendes m. posten aabent, uden omslag. EBrand.​ UB.8. Et Brevkort! det var en Idee! – Det aabne Kort fritager for Hjertelighed som for Udførlighed. Gjel.​GD.55. et dobbelt brevkort (dvs.: med vedhængende svarkort) ┆ Hage.960. (dagl.) lukket postkort; korrespondancekort. et tiøres lukket brevkort┆
   
fra ODS bind 2, 1920
Post-kort, et.
1) svarende til II. Kort 1. 
   1.1) (jf. -bræt, -karte; foræld.) en paa et posthus opslaaet fortegnelse over ankomne breve. Moth.​P138. LTid.1737.822. næste Dag fandt jeg ogsaa paa Postkortet Madame Betty N's Navn. Gylb.​IV.105.
1.2) (jf. ty. postkarte, eng. postcard) brevkort ell. (især): kort, der (paa bagsiden) er forsynet med billedlig fremstilling af landskaber, bygninger o.lign. og er bestemt til at sendes (aabent) med posten; prospektkort. S&B. Undertiden skrev (han) ogsaa paa Brevkort nu. Da Priorinden første Gang fik et Postkort og saa' der med sin Søns Haand det “Kjære Moder!” som alle fremmede Øjne havde kunnet læse, følte hun som et Stik i sit Bryst. Bang.​SE.47. jeg (fik) hver Uge det yndigste Postkort fra hende med Prospekter af Landskaber og Byer. Wied.​ CM.48. PapirL.344.   hertil Postkort-album, -karton, -størrelse ofl. 
2) (fagl.) landkort med angivelse af (et lands) postbefordringsveje. Klevenf.​RJ.118. Et Postkort over Tydskland puttede jeg i den eene . . Lomme. Bagges.​L.I.413. VSO. MO. Posthaandbogen. Med et Postkort over Danmark. (bogtitel.1915ff.).
   
fra ODS bind 16, 1936
post-korte, v. -ede. (af -kort 1.2; spøg.; sj.) skrive paa postkort. Et Par Pinsetyskere er netop i Færd med at postkorte til deres Kære.Pol.14/61905.2. sp.4. D&H
   
fra ODS bind 16, 1936


Den gamle ordbog

Faktaboks

Post- og brevkortets historie

Brevkortet i Danmark

Verdens største samling af postkort med Himmelbjerget

Jensen Skyttes Kunstforlag

Fotograferne Baunsgaard

Carl Stenders Forlag


Vidste du:
At studiet af postkort og samling af postkort kaldes deltiologi (på engelsk: deltiology).
At man tidligere kunne bruge vendingen at postkorte – dvs. at skrive på et postkort.

Helsager er et papir eller et kort med påtrykt værdimærke. Gruppen udgøres af:

- Brevark inklusiv aerogrammer.
- Kuverter inklusive anbefalede kuverter.
- Brevkort.
- Korrespondancekort.
- Korsbånd.
- Diverse trykte blanketter.